COMPUTER BRANCH


  • Bhavikkumar Mahendrabhai Patel

   Assistant Professor
   ME, M.E.C, Mehsana
   BE, LCIT, Bhandu

  • Piyush Manharbhai Prajapati

   Pro-Term Lecturer
   BE, S.P.M, Mehsana

  • Zarna Dineshkumar Parmar

   Assistant Professor
   ME, S.P.B, Mehsana
   BE, LCIT, Bhandu

  • Nilesh Ishverbhai Talapada

   Lecturer
   BE, Charotar Institute of Technology, Changa

  • Sonal V Shah

   Lecturer
   BE, SNDT, Mumbai

  • Minakshi Manubhai Prajapati

   Lecturer
   BE, KITRC, Kalol